gegarandeerd de laagste prijs
betaal veilig op rekening of via iDeal
kiyoh een 9.6 op basis van 449 reviews
inloggen
0
Favorieten
0
Winkelwagen
toegevoegd aan je winkelwagen
aantal opgehoogd in winkelwagen

Jouw winkelwagen is leeg.

Algemene Verkoopvoorwaarden FVR-Trading B.V. en FVR-Rijplaten B.V.


Artikel 1 - Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer:               de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een                                                  overeenkomst aangaat met, of offerte vraagt van FVR;
Consument:          de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of

                             beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met, of een offerte vraagt van FVR;
FVR:                     FVR-Trading B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62146386 en/of FVR-Rijplaten B.V. 

                             ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84706708, hierna ook "Ondernemer";
Overeenkomst:    iedere overeenkomst die tussen FVR en Afnemer of Consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of

                            aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen die daarvan het gevolg zijn;
Product:               ieder door FVR aangeboden, te leveren of geleverde zaak en/of dienst.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en/of offerte die FVR doet of uitbrengt, van alle overeenkomsten die FVR sluit en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
2. In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit de Overeenkomst en een bepaling van deze algemene voorwaarden, gaat de bepaling uit de Overeenkomst voor. 
3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan zullen FVR en Afnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. FVR heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 3 - Offerte

1. Ieder aanbod of offerte van FVR is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding vermeld.
2. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
3. Indien de Afnemer in zijn reactie op een aanbod of offerte daarvan afwijkt, komt alleen een overeenkomst tot stand als de afwijkende opdracht door FVR is aanvaardt of Afnemer het oorspronkelijke aanbod alsnog binnen bekwame tijd aanvaardt.
4. Als Afnemer aan FVR informatie verstrekt (zoals bijv. tekeningen of maatvoering), dan zal FVR de offerte daarop baseren en zal zij uitgaan van de juistheid van de door Afnemer verstrekte informatie.


Artikel 4 – Overeenkomst

1. Een Overeenkomst met een Afnemer komt tot stand zodra (I) Afnemer een door FVR gedaan aanbod of uitgebrachte offerte aanvaardt, (II) FVR een opdracht van Afnemer aanvaardt of (III) een door Afnemer aan FVR verstrekte opdracht met medeweten van de Afnemer wordt uitgevoerd.
2. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de Consument. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FVR aan de Consument is bevestigd.
3. In geval van een mondelinge opdracht, wordt de (schriftelijke) bevestiging daarvan door FVR geacht de inhoud van de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij de Afnemer onverwijld FVR in kennis stelt van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 - Prijs

1. De door FVR genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten op de datum van de offerte. 

2. Indien FVR als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden extra kosten moet maken, brengt FVR de Afnemer schriftelijk op de hoogte van deze onvoorzienbare omstandigheden en de kostenverhoging(en) die daarvan voor Afnemer het gevolg zijn. De Afnemer dient binnen 7 dagen na ontvangst van die mededeling schriftelijk aan FVR te berichten of men van de overeenkomst
wenst af te zien, of akkoord gaat met de extra kosten. Indien een tijdige reactie uitblijft, wordt de Afnemer geacht akkoord te gaan met de extra kosten.
3. De Afnemer is gehouden de kosten die het gevolg zijn van de kostenverhogende omstandighedenzoals bedoeld in lid 2 naar keuze van FVR te voldoen op het moment dat:
a. de prijsstijging of meerkosten zich voordoen;
b. de hoofdsom wordt voldaan;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
4. Onder de in dit artikel bedoelde kostenverhogende omstandigheden wordt in ieder geval begrepen vertraging in de uitvoering die voor risico van de Afnemer komt of die het gevolg is van een foutieve bestelling door de Afnemer.
5. Voor de Consument geldt specifiek dat als de prijsstijging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoet, Consument het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden indien FVR de prijsstijging doorberekent.

 

Artikel 6 - Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Afnemer verplicht de aan FVR verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen door bijschrijving daarvan op het door FVR opgegeven bankrekeningnummer.
2. FVR heeft het recht om vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan FVR niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat FVR de betaling van Afnemer heeft ontvangen.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.
4. Indien de Afnemer niet tijdig betaald, is FVR bevoegd om nakoming van zijn verplichting op te schorten totdat het verschuldigde bedrag alsnog volledig is betaald. De Afnemer komt onder geen enkele voorwaarde het recht op opschorting toe.
5. Indien de Afnemer in gebreke is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens FVR, dan heeft FVR recht op vergoeding van zijn buitengerechtelijke kosten door Afnemer. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend conform artikel 6:96 BW waarbij Afnemer tweemaal het bedrag aan buitengerechtelijke kosten aan FVR verschuldigd zoals dat volgt uit de berekening van artikel 6:96 BW.
6. Hetgeen in de leden 1 en 3 en de eerste zin van lid 5 van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de Consument.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

1. FVR blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang Afnemer niet alle verplichtingen uit overeenkomst(en) met FVR is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de overeengekomen prijs, toeslagen, rente, belastingen, kosten en/of schadevergoeding. 

2. Zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt of worden bezwaard. 

3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FVR veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om FVR daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. De Afnemer geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FVR om al die plaatsen te (doen) betreden waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende eigendommen van FVR zich bevinden en die zaken terug te nemen. De kosten die FVR maakt in het kader van de uitoefening van de rechten van dit eigendomsvoorbehoud komen voor rekening van Afnemer en FVR is gerechtigd die kosten te verrekenen met eventueel nog aan Afnemer verschuldigde bedragen.
6. Hetgeen in dit artikel is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de Consument.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het vestigingsadres van Afnemer of het daarvan afwijkende adres dat de Afnemer aan FVR kenbaar heeft gemaakt.
2. De Afnemer zorgt dat de plaats van levering over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein goed bereikbaar is en dat daar voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.
3. De verwachte levertijd wordt in de overeenkomst vastgesteld. Deze verwachte levertijd wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden die FVR op dat moment bekend zijn. Levering zal in ieder geval plaats vinden binnen 30 dagen na de verwachte levertijd, tenzij een langere termijn is overeengekomen.
4. FVR is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) en Afnemer is gehouden de facturen voor deze deelleveringen afzonderlijk te voldoen.
5. De Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het door FVR opgegeven moment of zodra de Producten ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer niet tijdig en/of niet volledig afneemt, is Afnemer gehouden opslagkosten (zoals in lid 6 van dit artikel genoemd) en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan FVR te vergoeden.
6. Niet en niet tijdig afgenomen Producten worden na 28 dagen voor rekening en risico van Afnemer en tegen een redelijke prijs opgeslagen door FVR. 
7. Onder de volgende omstandigheden kan de levering worden opgeschort zonder dat FVR daardoor schadeplichtig is jegens Afnemer:
a. Als er sprake is van onvoorzienbare omstandigheden;
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door de leverancier van FVR;
c. Als Afnemer zijn verplichtingen jegens FVR nog niet (volledig) is nagekomen.
8. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal FVR zich in overleg met Afnemer inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij FVR tot het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal FVR ook voorzien in het opstellen van de Producten ter plaatse.
11. Afnemer is verantwoordelijk voor een juiste ondergrond voor het afleveren, stapelen, opstellen en/of plaatsen van de Producten, waarbij FVR in algemene zin verwijst naar haar aanbevelingen voor het prepareren van de ondergrond, die bij deze algemene voorwaarden zijn gevoegd en daarvan onderdeel uitmaken.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht (voor Afnemers)

1. Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van het Product een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen, voor zover het Product nog verpakt is en/of zich in de dezelfde staat bevindt als bij levering.
2. Eventuele verzendkosten en overige kosten, worden niet door FVR aan de Afnemer vergoed.
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten en/of Producten die volgens specificaties van de Afnemer zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht (voor Consumenten bij een Overeenkomst op afstand)

 

1. Uitsluitend in geval van een overeenkomst op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument.
2. Tijdens de genoemde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan FVR retourneren, conform de door FVR verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan conform lid 2. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als FVR hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
5. Desgewenst is de Consument verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van het Product kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, middels het modelformulier of op een andere duidelijke wijze. FVR stuurt na ontvangst van deze melding daarvan onverwijld een ontvangstbevestiging aan de Consument. Vervolgens dient de Consument het Product binnen 14 dagen op zijn kosten retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6. FVR vergoedt de eenmalige verzendkosten en het aankoopbedrag aan de Consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld. FVR mag wachten met terugbetalen tot het Product door hem is ontvangen of de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten en/of producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


Artikel 11 - Reclame


1. Afnemer dient het geleverde binnen 24 uur te inspecteren op gebreken en de juiste kwaliteit en/of kwantiteit.
2. Afnemer kan op gebreken aan de Producten of diensten van FVR geen beroep meer doen (ook niet uit hoofde van garantie) als deze niet binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt behoorde te worden daarover schriftelijk bij FVR heeft geklaagd. 
3. Enige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
4. Afnemer blijft in geval van reclamatie onverminderd gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten.
5. Hetgeen in dit artikel is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de Consument.


Artikel 12 - Conformiteit en fabrieksgarantie

1. FVR verleent aan Afnemer de fabrieksgarantie op het verkochte en staat er voor in dat de Producten in die periode voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 
2. Afnemer heeft geen aanspraak op garantie bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en/of wijziging of reparatie door de Afnemer of derden.
3. Iedere garantie vervalt indien de Afnemer en/of een door haar ingeschakelde derde het Product verkeerd of onzorgvuldig gebruikt, daaraan werkzaamheden verricht of wijzigingen aanbrengt. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. FVR is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Afnemer leidt en die het directe gevolg is van een tekortkoming aan het Product en/of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en waarbij FVR in verzuim verkeert.
2. FVR is niet aansprakelijk voor schade die (in)direct het gevolg is van de (voorbereiding van de) ondergrond waarop de Producten zijn afgeleverd, gestapeld, opgesteld dan wel geplaatst. 
3. FVR is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. FVR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens dan wel indien de gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt. FVR is eveneens niet aansprakelijk als Producten zijn beschadigd door vervoer door of namens Afnemer, voor schade die het gevolg is van verkeerd of onoordeelkundig gebruik door Afnemer, voor schade die ontstaat door een gebruik dat niet in
overeenstemming is met het doel van de Producten en voor schade die het gevolg is van door Afnemer zelf aangebrachte wijzigingen.
5. Een verplichting tot vergoeding van schade door FVR aan de Afnemer is te allen tijde beperkt tot de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) en tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van FVR in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door FVR uit hoofde van die verzekering te dragen eigen risico.
6. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van FVR niet tot uitkering overgaat, is de verplichting tot vergoeding van schade door FVR beperkt tot het in de Overeenkomst opgenomen bedrag. Als de Overeenkomst is opgedeeld in deelleveringen of onderdelen, is de totale verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot de voor de betreffende deellevering of dat onderdeel overeengekomen prijs.
7. Is de overeenkomst gesloten met meerdere Afnemers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid van FVR voor alle betrokken afnemers gezamenlijk. Een eventueel door FVR verschuldigde schadevergoeding, dienen de betrokken Afnemers onderling te verdelen.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
9. Hetgeen in dit artikel is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de Consument.


Artikel 14 - Vrijwaring

1. De Afnemer vrijwaart FVR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan FVR toerekenbaar is.
2. Indien FVR door derden mocht worden aangesproken zoals bedoeld in het vorige lid, dan is de Afnemer gehouden FVR zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer hiermee in gebreke blijven dan is FVR, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FVR en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Afnemer.
3. Hetgeen in dit artikel is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de Consument. 

 

Artikel 15 - Overmacht

1. Indien FVR en/of Afnemer één of meer verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat die Partij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen op grond van de wet en/of de jurisprudentie daaronder wordt begrepen, in ieder geval ook begrepen van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, die buiten de macht van FVR liggen en waardoor de nakoming van haar verplichtingen onmogelijk is geworden dan wel redelijkerwijs niet meer van haar gevergd kan worden.
3. FVR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FVR zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Als de situatie als bedoeld in het eerste dan wel derde lid langer dan dertig dagen duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
5. Indien FVR bij het intreden van de overmachtssituatie al geheel of gedeeltelijk aan diens verplichtingen heeft voldaan, is Afnemer gehouden de daarvoor door FVR opgestelde factuur, te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten tussen FVR en de Afnemer dan wel de Consument, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
2. Alle geschillen tussen FVR en Afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van FVR Trading. 
3. Het Weens Koopverdrag (CISG) is nadrukkelijk uitgesloten en dus niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

FVR Trading B.V.
FVR Rijplaten B.V.
Mei 2022